Nelly Korda – Chevron Championship – Gregory Shamus